پایگاه MathSciNet

ناشر  پایگاه: ( American Mathematical Society (AMS (انجمن ریاضی دانان آمریکا)

پوشش زمانی: ۱۹۴۰

پوشش موضوعی آن شامل: ریاضیات، علوم کامپیوتر، آمار و یک پایگاه اطلاعاتی بین المللی مهم در زمینه ریاضیات کاربردی و محض و موضوعات وابسته می باشد.

یک نشریه الکترونیکی است که دسترس پذیری  دقیق و قابل جستجو به پایگاههای نقد وچکیده و اطلاعات کتابشناختی برای بیشتر نوشته جات علوم ریاضی را دارد و به کاربران اجازه می دهد توالی تاریخی و تاثیر نشریات پژوهشی را در علوم ریاضی ببینند و دسترسی به آن نیز با پرداخت هزینه میسر می باشد.

نوع اطلاعات : اطلاعات کتابشناختی + چکیده

منابع اطلاعاتی : این پایگاه اطلاعاتی جامع در ریاضیات ، رکورد اطلاعاتی  ۱۸۰۰ مجله  را در برمی گیرد . این پایگاه دارای اصطلاحنامه می باشد .

معادل چاپی :

Current Mathematical Publications

Mathematical Reviews

زبان: انگلیسی

اطلاعاتش به صورت هفتگی روزآمد می شود و full text ارائه نمی دهد.

Search اصطلاحنامه ای آن MSC نام دارد که مخفف Mathematical Sabject Clasification می باشد.

این پایگاه اطلاعاتی شامل بیش از۱٫۶۰۰٫۰۰۰ خلاصه ی مقالات از ۱۷۰۰ژورنال در کلیه ی موضوعات

مرتبط با ریاضی بوده هرساله  بیش از۸۰٫۰۰۰ رکورد جدید، شصت هزار نقد به آن اضافه می شود و

معادل چاپی ندارد.

 اطلاعات آماری پایگاه:

ترکیبی از شش جز است که شامل ۶۰۰ ژورنال انتقادی و ۲۵۰۰ ژورنال انتخاب شده را پوشش می دهد.

علاوه بر آن شامل بیش از ۶۰٫۰۰۰ تک نگاشت، شرح کنفرانس ها و فنون گزارشات و نقدهای سالانه و

گزارشات می باشد.

معرفی ناشر

سال تأسیس: ۱۸۸۸

اعضاء انجمن: با بیش از ۳۰,۰۰۰ نفر و ۵۷۰ عضو نهادی در آمریکا و سراسر جهان است.

سازمان: شورا، کمیته اجرایی شورا، اعضای هیئت امنای بنیاد، کمیته ها و مدیر اجرایی.

کارمندان: ۲۱۱ نفر

انتشارات: مجلات – کتاب- بررسیهای ریاضی

 AMS اطلاعات کتابشناسی و مرورهای وسیع بر روی مقالات منتشر شده در تقریباً ۱۸۰۰ روزنامه ی جاری و بعلاوه موارد منتشر شده از سال ۱۹۴۰ تاکنون که شامل همه قضایای ریاضیات می باشد را شامل می شود.

برای ورود به پایگاه MathSciNet  بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.ams.org/mathscinetافزودن نظر: