پایگاه Wilson Humanities Abstracts & Full Text

پوشش موضوعی : مهندسی برق، کنترل، مخابرات، هوش مصنوعی، ارتباطات، ارتباطات راه دور، رایانه، انرژی، فیزیک، انرژی هسته ای، نجوم، هدی ها، ابررسانه ها، ابزارهای نوری، شبکه ها و تکنولوژی اطلاعات .

تعداد رکورد : بیش از ۷ میلیون

پوشش زمانی : ۱۹۶۹ –

نوع اطلاعات : اطلاعات کتابشناختی + چکیده

منابع اطلاعاتی : مقالات ۴۲۰۰ مجله، مقالات ارائه شده در ۲۰۰۰کنفرانس ، کتب علمی، گزارشات فنی و پایان نامه ها را شامل می شود . این پایگاه اصطلاحنامه پیوسته دارد .

معادل چاپی :

Physics Abstracts

Electronical & Electronics Abstract

Computer & Control Abstract

Business Automation

The Institution of Electronical Engineers

تهیه کننده: انستیتو مهندسی برق

برای ورود به پایگاه INSPEC بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

http://www.theiet.org/resources/inspec

http://inspecdirect.theiet.orgافزودن نظر: