مترجمی همزمان انگلیسی

دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

مقدمه

زبان یکی از ضروریات زندگی اجتماعی است وبکارگیری ان یکی از ویژگیهای خاص انسان است .انسان برای برقراری ارتباط بادیگران از بخش های گوناگونی که زبان میتواند ایفا نماید ،بهره می جوید .

یکی از نکات مهم نقش زبان مانند نقش های عاطفی و ترغیبی ،ارجاعی یاتوصیفی،فرازبانی،همدلی ونقش ادبی آن می باشد .همه این نقش ها ،دربرقراری ارتباط اشخاص بایکدیگر مطرح هستند .

وقتی گوینده ای بخواهد احساس درونی خودرابه شنونده ای نشان دهد(نقش عاطفی )ویاوقتی از ساخت های ندایی وامری در تر غیب دیگران به انجام کاری استفاده کند (نقش ترغیبی )یاجملات خبری را بیان کند (نقش ارجاعی)که به اغین ترتیب زبان نقش واهمیت خودرا به نمایش میگذارد .

تعریف و هدف

ترجمه همزمان روشی برای تسهیل ارتباطات شفاهی ،کلامی مکتوب بطور همزمان یا متوالی بین افرادی از زبانهای مختلف است .مترجم همزمان با قرار گرفتن در یک محیط ارتباطی ملموس وتکرارناپذیر (non – repeatable)از تکنیک ها وشگردهایی استفاده می کندکه بتوانند نزدیک ترین معنی به منظور صادر کننده آن راداشته باشد .مترجم همزمان بایددرکارخود دارای چنان مهارت ،ذوق وظرافتی باشد که ترجمه به دتس آمده عاری از عیب ونقض باشد ومنظور بیان کننده آن رابطور کامل انتقال دهد زیرا فرصتی برای تصحیح وتجدید نظر ویاباز آفرینی وجود ندارد .مترجم همزمان باید دارای خلاقیت کلامی ونوشتاری و گنجینه لغات گسترده بوده وبتواند در لحظه تصمیم بگیرد .

اهمیت و ضرورت

باتوجه به روند رو به رشد جهانی شدن ونیاز روز افزون به ارتباطات جهانی که پایه واساس آن بر زبان انگلیسی استوار است نیاز به متخصصانی که توانایی ایجاد این ارتباط دوسویه را به بهترین شکل ممکن داشته باشند ،روزافزون نموده است .

تحولات روز افزون در تمامی عرصه هاوتوسعه ارتباطات برپایی کنفرانس ها و سمینار ها وگردش گری ،نیاز به تعامل با دیگر ملل جهان ونقش وجایگاه مترجمی همزمان انگلیسی رابرجسته تر نموده است .

ترجمه همزمان نیازمند مهارتی است که تربیت نیروی ماهر در این زمینه ،هرروزبیشتر از دیروز احساس می شود .

الف-جای خالی کارشناسان متخصص ترجمه همزمان در زمینه های اقتصادی ،بانک ها وهمه وزارتخانه ها وموسسات خصوصی برای ترجمه مدارم فنی ،تجاری واداری روز به روز بیشتر شده وهمچنین امر موجب گردیده که این سازمانها به کارشناسان ترجمه همزمان احتیاج داشته باشند .

ب-وجود کارشناسان متخصص مترجم همزمان در زمینه های فرهنگی ،هنری ورسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی،روزنامه ای وخبری وبرگردان گزارشات خبر گزاریها به صورت آن لاین (بر خط )لازم است .

ج-حضور کارشناسان متخصص مترجم همزمان در کلیه زمینه های ارتباطی با دیگر کشور های جهان بویژه بمنظور معرفی انقلاب اسلامی از دیدگاه سیاسی ،فرهنگی که در مواردی بطور همزمان قادر به برگردان مصاحبه یا سخنرانی باشند،برای وزارتخانه ها ونهادهای مختلف اهمیت فراوان دارد .

نقش و توانایی ها

–          تجزیه وتحلیل رخدادها وارائه راه حل بهینه

–          برنامه ریز انجام کاروهدایت کار گروهی

–          مدیریت وآموزش افراد تحت سرپرستی وانتقال اطلاعات فنی

–          بهبود ومستندسازی فرایندهای انجام کار وارائه گزارش نتایجفعالیت ها

–          کارآفرینی،خلق وراه اندازی عرصه های جدید کسب وکار

–          برقراری ارتباط موثر در محیط کار

–          برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE

–          برنامه ریزی به منظور رعیت اخلاق حرفه ای

–          تصمیم سازی وتصمیم گیری بخردانه

–          تفکرنقادانه واقتضایی

–          خلاقیت ونو آوری

قابلیت ها وتوانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان

–          ارائه خدمات مترجمی در حوزه های عمومی وتوانایی برقراری ارتباط کلامی

–          ارایه خدمات ارتباطی تخصصی از جمله مترجم همزمان امور دینی ،آئینی ،ورزشی ،صنعتی،سیاسی،حقوقی،پزشکی،وفرهنگی،ادبی،هنری واقتصادی

–          ترجمه همزمان فیلم ،نوار ورسانه های صوتی وتصویری-

–          برقراری ارتباط در سمینار ها همایش های بین المللی (بین مخاطبین دو زبان-

–          پل ارتباطی برای گردش گران در گشت های جهانگردی وسیاحتی

مشاغل قابل احراز

–          مترجم همزمان در گفتگوهای رسانه های بین الملل

–          مترجم همزمان سمینارها،کنفرانسهاو نمایشگاهها

–          مترجم زبان تخصصی در رشته های دینی،آئینی ،حقوقی،فرهنگی،هنری،اجتماعی،ورزشی،اقتصادی،پزشکی،ادبی،هنری،…….

–          مترجم همزمان امور صنعتی وواحدهای تولیدی

–          مترجم همزمان تیمهای ورزشی وماشین ها وکنفرانس های ورزشیافزودن نظر: