فول تکست پایان نامه های دانشگاه های اروپایی

D-Scholarship:
http://goo.gl/GrGnlA

DART-Europe E-theses Portal :
http://goo.gl/Yp1ZKu

dissexpress:
http://goo.gl/bszwvn

Duquesne University ETD:
http://goo.gl/L15GxI

ETD:
http://goo.gl/kMeppo

Library and Archives Canada :
http://goo.gl/4HwrgG

Louisiana State University ETDs :
http://goo.gl/FwsRBU

MIT DSpace:
http://goo.gl/PBiFM3

National ETD Portal :
http://goo.gl/I2GGyR

NDLTD :
http://goo.gl/CIlQES

OATD:
http://goo.gl/ShAvhi

Ohiolink:
http://goo.gl/vxX8Vr

Penn State University eTD database:
http://goo.gl/D9kH0e

PQDT Open:
http://goo.gl/D8tRaq

Spectrum, Concordia University:
http://goo.gl/0FhHrI

The HKU Scholars Hub – Theses:
http://goo.gl/6hF4bP

Trove:
http://goo.gl/PhXOtB

Vanderbilt ETDs:
http://goo.gl/XVzLh8افزودن نظر: