چه مطالبی را باید در ضمیمه پایان نامه آورد؟ معرفی نرم افزار رفرنس نویسی مندلی

اطلاعات اضافه ای که امکان آوردنشان درون متن پایان نامه وجود ندارد در این قسمت آورده می شوند. در نگارش این قسمت به موارد زیر توجه کنید:
• تمامی داده های پژوهش خود را در این قسمت قرار دهید.
• منابع، داده ها، و روش هایی را که به راحتی در دسترس نیستد به منظور استفاده دیگر محققین از آنها در قسمت ضمیمه قرار دهید.
• جداول را در صورتی که بیش از یک صفحه هستند در ضمیمه پژوهش قرار دهید.
• محاسبات بیش از یک صفحه را نیز در ضمیمه پژوهش بیاورید.
• شما می توانید یک مقاله کلیدی را که در پایان نامه خود از آن استفاده کرده اید در قسمت ضمایم قرار دهید.
• اگر از تعداد زیادی منابع استفاده کرده اید ولی به تمامی آنها در انتهای کار اشاره نکرده اید، می توانید در ضمیمه به لیست منابع اضافه اشاره کنید.
• لیست تجهیزات مورد استفاده جهت انجام آزمایشات و یا جزئیات فرایندهای پیچیده در طول پژوهش نیز میتواند در قسمت ضمیمه بیان شود.

در نهایت توجه به این نکته ضروری است که جداول و شکل ها به همراه عناوینشان باید در متن پایان نامه قرار داده شوند، و در قسمت ضمیمه نیازی به آوردنشان نیست، مگر اینکه عکس یا جدولی بیشتر از یک صفحه باشد و یا آوردنش درون متن پایان نامه ضروری نباشد.افزودن نظر: