شیوه انتخاب و ارزیابی درISI

فرایند ارزیابی وانتخاب درISI فرایندی همه جانبه و کامل است .مجلاتی که خواستار پیوستن به این استاندارد می باشند باید۳ شماره آخرین انتشارخود را به آن موسسه ارسال نمایند.


هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یک سری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی عبارتند از:
• رعایت استانداردهای پایه انتشار
• انتشار به موقع مجله
• برخوردار بودن از هیات تحریریه بین المللی
• متن انگلیسی و یا حداقل چاپ منابع و چکیده و عنوان به انگلیسی
• انجام فرایند داوری برای پذیرش مقالات، همچنین ذکر منابع تامین مالی مقاله ها( این امر اهمیت مقاله را نشان می دهد )
• محتوای مقاله ها-( این مسئله که محتوای مقالات ژورنال مشابه سایر ژورنالهای موجود نباشد و چیز جدیدی به علم بیافزارید و نیز از فیلدهای نوخواسته علوم استقبال می شود)
• تنوع بین المللی مقالات، نویسندگان و داوران- مجلاتی که مقاله های آن ها خوانندگان بین المللی را مخاطب قرارداده باشند در اولویت قرار می گیرند.
• تجزیه و تحلیل نقل قول و منبع دهی
• شاخص اثر
• ارجاع به خود
• شاخص فوری
• نیمه عمر استناد
لازم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده می شود . از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقالات، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبان ها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابیISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در ISIنمی توانند عناوین و منابع بکاررفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه نمایند .افزودن نظر: