تقسیم بندی مجلات علمی خارجی

تقسیم بندی مجلات علمی خارجی

این مجلات در دسته‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف. مجلات ISI که خود در دو دسته‌بندی کلی تعریف می‌شوند:

الف. ۱٫ مجلات (Web of Science) ISI )به‌طور مخفف (WoS . این مجلات در فهرست مجلات ISI وارد شده و دارای IF (Impact Factor) هستند. فهرست این مجلات از طریق نشانی الکترونیکی (سایت معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم) به صورت Offline قابل استفاده است.

الف.۲٫ مجلات .(Listed) ISIمجلاتی هستند که موفق شده‌اند در فهرست ISI وارد شوند، اما هنوز دارای IF نیستند.

ب.۱٫ مجلات علمی خارجی غیرISI براساس پایگاه استنادی معتبر. مجلاتی هستند که توسط پایگاه scopus یا medline نمایه می‌شوند و یا در مراکز معتبر علمی خارج از کشور شامل ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان (درج شده در فهرست پایگاه رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان بر اساس معیار دانشگاه شانگهای. یا هر رتبه بندی معتبر

ب.۲٫ سایر مجلات خارجی . مجلاتی هستند کهISI نیستند و توسط مراکز علمی معتبر خارج از کشور (غیر از موسسات ذکر شده در بند بالا) چاپ شده‌اند و دارای معیارهای زیرند:

اعضای هیات تحریریه بین‌المللی داشته باشند.
وب سایت داشته باشند.
مجلات .ISCمجله‌هایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده باشند.
مجلات علمی غیر فارسی داخل کشور. مجلات علمی (به جز مجلات دانشکده‌های زبان‌های خارجی) که در داخل کشور به یک زبان غیر فارسی منتشر شوند.
مجلات ارائه شده در پایگاه اطلاعات علمـی جهـاد دانشـگاهی(SID قابل دستیابی هستند.افزودن نظر: