ساختار استاندارد چکیده در مقالات علمی

ساختار چکیده:
چکیده مقالات علمی، چه فارسی، چه انگلیسی، تابع ساختار IMRAD است. و شامل بخشهای زیر است:
۱٫ Introduction
یا مقدمه: در این بخش باید اهداف، فرضیه ها وعلت انجام تحقیق و به نوعی مسئله و اهمیت تحقیق بیان شود. چرا این تحقیق انجام شده و چه سؤالات، اهداف و فرضیه هایی وجود داشته؟
۲٫ Methods
یا روش شناسی تحقیق: در این بخش به توضیح روش تحقیق، افراد شرکت کننده در تحقیق(جامعه و نمونه) ، و ابزار تحقیق پرداخته می شود. چه وقت، کجا و چطور این تحقیق انجام شده و چه مواد و لوازمی برای انجام آن استفاده شده و چه کسانی در گروههای مورد توجه تحقیق حضور داشتند؟
:۳٫ Results
یا نتایج: نتیجه آزمون فرضیه ها در اینجا ارائه می شود یعنی چه پاسخی به سؤال تحقیق به دست آوردید و نتیجه تحقیق چه بود؟
۴٫ Discussion
یا بحث: ✍پاسخ به دست آمده بیانگر چه واقعیتی است و چرا مهم است؟ از چه جهت این یافته با یافته های سایر محققان سازگاری دارد؟ و چه دیدگاهی برای تحقیقات آتی وجود دارد؟افزودن نظر: